Budowa

Inżynierowie Net4F to wysokiej klasy specjaliści, posiadający niezbędne uprawnienia i kompetencje oraz bogate doświadczenie, którzy mają na swoim koncie budowę tysięcy kilometrów sieci światłowodowych w całej Polsce.

Budowa każdej sieci telekomunikacyjnej odbywa się w oparciu o zatwierdzone plany i projekty,
zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką inżynierską, pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane.

Kluczowe jest terminowe wybudowanie i odbiór końcowy infrastruktury pasywnej, uruchomienie transmisji,
oraz połączenie wybudowanej sieci z sieciami innych operatorów. Przed końcowym przekazaniem infrastruktury pasywnej odbiorcy otrzymują, przygotowaną przez Net4F dokumentację powykonawczą, która zawiera:

 • wyniki pomiarów kontrolnych
 • szczegółowe specyfikacje techniczne
 • deklarację zgodności użytych materiałów
 • geodezyjną dokumentację powykonawczą (kiedy jest wymagana)

Wszystkie usługi świadczone w ramach budowy sieci światłowodowej, Net4F wykonuje w oparciu o najbardziej aktualne technologie, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, co gwarantuje ich wysoką jakość i terminowość.

Mikrokanalizacja

Wykonujemy budowę sieci telekomunikacyjnych w technologii mikrokanalizacji:

 • Wdmuchiwnie mikrorurek do istniejącej kanalizacji lub rurociągów HDPE 40 i HDPE 32
  Posiadany sprzęt:

  • Wdmuchiwarka Lancier Hydrocat
  • Kompresor Keaser M122A
 • Wdmuchiwanie mikrorurek do rurociągów z istniejącym kablem światłowodowym
  Posiadany sprzęt:

  • Wdmuchiwarka Lancier Hydrocat
  • Kompresor Keaser M122A
  • Złącze Y Lancier
 • Wdmuchiwanie mikrorurek 10/8 pojedynczo lub w pakietach x3, x4, x 5
 • Wdmuchiwanie mikrokabli
  Posiadany sprzęt:

  • Wdmuchiwarka Lancier MiniCat
  • Kompresor Keaser M17A
 • Wdmuchiwanie mikrokabli w zakresie 4-8 mm
 • Wykonywanie prób szczelności mikrokanalizacji
 • Wykonywanie próby drożności mikrokanalizacji

Tradycyjne kable światłowodowe

Wykonujemy budowę sieci telekomunikacyjnych w technologii tradycyjnej w zakresie:

 • Wdmuchiwania tradycyjnych kabli światłowodowych
 • Wciągania tradycyjnych kabli światłowodowych do istniejącej kanalizacji operatora
  Posiadany sprzęt:

  • Wdmuchiwarka Lancier Hydrocat
  • Kompresor Keaser M122A
 • Wykonywanie prób szczelności
 • Wykonywanie próby drożności

Instalacje wewnątrzbudynkowe

Wykonywanie instalacji w budynkach wielorodzinnych w technologii światłowodowej (zabudowa typu greenfield, brownfield):

 • Kable łatwego dostępu
 • Pigtaile abonenckie
 • Mikrokanalizacja

Budowa instalacji odbywa się według aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budowa sieci napowietrznych

Budowa kabli ADSS na istniejącej infrastrukturze słupowej.